Tugiisiku teenus Audru osavalla elanikule

Alates 1. jaanuarist osutab tugiisiku teenust Audru osavalla peredele Pärnu Sotsiaalkeskus.
Teenust osutataks Audru vallavalitsuse poolt kehtestatud korra alusel.
Teenuse osutamise kord on avaldatud Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/428062017053?leiaKehtiv 

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule osutatava tugiisikuteenuse täiendav eesmärk on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Tugiisikuteenuse maksumuse tasub vald.

Küsimuste korral pöörduge julgelt!

Karene Lainela -  Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultant (Audru) 447 2785;  karene.lainela@parnu.ee
Sirje Järvet - Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialist (Audru)  447 2782;  sirje.jarvet@parnu.ee 
Heli Kallasmaa - Pärnu Sotsiaalkeskuse juhataja 512 3701; juhataja@sotsiaal.ee