Kinnitatud
11.02.2015.a.
asutuse juhataja käskkirjaga nr 4-1/3

PÄRNU EAKATE AVAHOOLDUSKESKUSE JUHATAJA ASETÄITJA HUVITEGEVUSE ALAL AMETIJUHEND.

Üldsätted.

Käesoleva ametijuhendiga nähakse ette Eakate Avahoolduskeskuse (edaspidi avahool­dus­kes­kus) juhataja asetäitja huvitegevuse alal (edaspidi juhataja asetäitja) töö põhieesmärgid, ko­hus­tused, õigused ja vastutus ning töötamiseks vajalik kvalifikatsioon, isikuomadused ja või­med.
Juhataja asetäitja töö põhieesmärk on avahoolduskeskuse päevakeskuses toimuva kultuuri- ja huvitegevuse korraldamine ja aren­damine.

Juhataja asetäitja staatus.

 1. Juhataja asetäitjaga sõlmib töölepingu asutuse juhataja määramata ajaks.
 2. Oma töös allub juhataja asetäitja juhatajale.
 3. Juhataja asetäitja äraolekul (puhkuse-, töövõimetuse- või lähetuse perioodil) asendab teda ad­mi­nistraator, kui juhataja käskkirjaga ei ole määratud teisiti.

Juhataja asetäitja kohustused.

 1. Tagada avahoolduskeskuse päevakeskuses tegutsevate huvi- ja har­ras­tus­rin­gide, or­ga­ni­sat­sioonide ja eraisikute tegevus lähtudes:
 2. organisatsioonidega ja eraisikutega sõlmitud lepingutest;
 3. avahoolduskeskuse sisekorraeeskirjaeeskirjadest;
 4. Kaasata päevakeskuses tegutsevate huvi- ja harrastusringide ja organisatsioonide juhte hu­vitegevust puudutavate küsimuste, projektide ning uute algatuste aruteludesse, kut­su­des kokku 2X aastas juhtide ümarlaua.Korraldada 1X aastas päevakeskuses tegutsevate huvi- ja harrastusringide ja or­ga­ni­sat­sioo­nide juhtidele nende tegevuse väärtustamiseks ja nende motiveerimiseks tänuüritus.
 5. Algatada iseseisvalt või koostöös erinevate asutuste ja organisatsioonidega uusi tegevusi, pro­jekte, üritusi ning kampaaniaid, mis aitavad kaasa elanikkonna väärtushinnangute ku­jun­damisele ja aktiivsena vananemisele.
 6. Vahendada organisatsioonide huvi- ja harrastusringide tööd ning kultuuritegevust ja üri­tu­si puudutavat informatsiooni asutuse juhatajale ja teistele asjaomastele töötajatele.
 7. Lahendada huvi- ja harrastusringide ning kultuuritegevuse ja ürituste kor­ral­dust puu­du­ta­vaid jooksvaid probleeme, kaasates vajadusel aruteludesse asu­tuse juhatajat.
 8. Valmistada ette ruumide kasutajatega sõlmitavad lepingud ja/või lepingu­muu­­datused.
 9. Viia läbi 1X aastas ruumide kasutajate rahulolu küsitlust, teha küsitlusest kok­kuvõte.
 10. Anda avalikkusele informatsiooni Metsa 10 toimuvate kultuurisündmuste koh­ta Pärnu lin­na kultuuriportaali jm meediaväljaannete kaudu.
 11. Valmistada ja/või panna üles sündmuste kuulutused ja ürituste kalender Metsa 10 tea­de­te­tahvlile ja asutuse koduleheküljele.
 12. Osaleda avahoolduskeskuse arengukava väljatöötamisel.
 13. Järgida asutuses kehtivaid eeskirju, poliitikaid ning kordi.
 14. Hoiduda tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustuste täitmist või kah­justavad töö­andja teiste töötajate või kolmandate isikute vara.
 15. Täita eraldi korraldusi ootamata seadustest, töölepingust, käesolevast ametijuhendist, asu­tuse töökorralduse reeglitest ning töötervishoiu ja -ohutusjuhendist tulenevad ko­hus­tu­sed, samuti täita õigeaegselt ja täpselt tööandja poolt talle pandud ühekordsed üles­an­ded.
 16. Olla tööandjale lojaalne ja mitte kahjustada tööandja mainet.
 17. Olla ettenägelik oma tööalasest tegevusest tuleneda võivate tagajärgede suhtes.

Juhataja asetäitja õigused.

 1. Esindada juhataja äraolekul avahoolduskeskust, kui juhataja käskkirjaga ei ole määratud tei­siti.
 2. Nõuda kinnitatud ja asutuses kehtivate sisekorraeeskirjade täitmist kõikidelt asutuse ruu­me kasutavatelt organisatsioonidelt ning huvi- ja harrastusringidelt.
 3. Saada ameti- ja erialast koolitust vastavalt avahoolduskeskuse eelarve võimalustele.
 4. saada asutuse juhatajalt oma tööks vajalikku informatsiooni;
 5. pöörduda avahoolduskeskuse päevakeskuse tegevust puudutavate probleemide la­hen­da­mi­seks asutuse juhataja ja hoolekogu poole.

Juhataja asetäitja vastutus.

Juhataja asetäitja vastutab:

 1. käesoleva ametijuhendiga ettenähtud kohustuste nõuetekohase ja korrektse täitmise eest;
 2. klientide kohta kogutud informatsiooni kasutamise eest vaid seoses tööülesannete täit­mi­se­ga ja kliendi huvides;
 3. ainult nende tegevuste eest, mida ta ise on korraldanud ja ellu viinud;
 4. töösuhte ajal ja pärast töösuhte lõppemist talle töö tõttu teatavaks saanud teiste inimeste pe­rekonna- ja eraellu puutuvaid andmete ning muu saadud informatsiooni kon­fi­dent­siaal­suse eest.

Ametikohal töötamiseks vajalik kvalifikatsioon, isikuomadused ja võimed.

 1. Keskeri- või kõrgharidus.
 2. Vähemalt 5-aastane töökogemus sotsiaalhoolekande või kultuuritöö valdkonnas.
 3. Hea suhtlemisoskus.
 4. Pingetaluvus, paindlikkus ja konfliktide lahendamise oskus.
 5. Eesti keele kõrgtasemel ja vene ning inglise keele suhtemistasemel valdamine.
 6. Arvuti kasutamise oskus vähemalt kesktasemel.

Ametijuhendi muutmine.

Käesolev ametijuhend kuulub läbivaatamisele tööülesannete lisandumisel või muutmisel.