Isikliku abistaja teenus

"Sotsiaalteenuste osutamise kord"

Kinnitatud Pärnu linnavolikogu määrusega 24. mai 2018 nr 20

Isikliku abistaja teenuse taotlus "pdf"

Isikliku abistaja teenuse taotlus "word"

Teenuse taotlemine

Teenuse vajaja esitab teenuse taotluse Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale.

Teenuse koordineerimine Pärnu Sotsiaalkeskuses

Juhataja, Heli Kallasmaa
512 3701
juhataja@sotsiaal.ee

Isikliku abistaja teenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puudega täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Isikliku abistaja teenuse sisuks on eelkõige täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab kõrvalabi.

Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded, teenuse sisu ja teenuse osutamise aja määrab teenuse saaja koostöös teenuse osutajaga ning need fikseeritakse isikliku abistaja, teenuse saaja ja teenuse osutaja vahelises lepingus. Isikliku abistaja väljaõppe eest vastutab teenuse saaja.

Teenuse saajad

  • Isikliku abistaja teenust on õigus saada raske või sügava puudega täisealisel isikul, kes oma puude tõttu vajab tegevustes füüsilist kõrvalabi ning kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Pärnu linn.
  • Teenuse saaja peab olema võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt isiklikku abistajat juhendama, välja õpetama ja andma tööjuhiseid.
  • Esmajärjekorras on õigustatud teenuse saajateks koolis ja tööl käivad puudega inimesed ning võimalusel kõik teised isikud.
Teenust ei osutata tugevate sõltuvusprobleemidega isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele, lamajatele haigetele ega isikutele, kes viibivad ööpäevaringsel hooldusteenusel või kellele on määratud hooldaja.

Teenuse eest tasumine

  • Teenuse eest tasumisel rakendatakse alates 01. jaanuarist 2018.a. kliendi omaosalust, mille määraks on kehtestanud Pärnu linnavalitsus 0,50 eurot tund.
  • Põhjendatud juhtudel võib teenuse saaja taotleda teenuse eest tasumisest vabastamist või tasu vähendamist.
Tasu maksmisest vabastamise otsustab Pärnu Linnavalitsuse hoolekandekomisjon, võttes eelkõige arvesse perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikute olemasolu ja taotleja majanduslikku toimetulekut.