Meie väärtused

Professionaalsus – teeme oma tööd hästi, tahtes seda teha paremini. Näeme oma ja teis­te vigu ja reageerime nendele. Töötaja professionaalsed oskused ja nende aren­da­mi­ne võimaldavad luua klientidele parimaid lahendusi aidates kaasa nende jõusta­mi­se­le.

Areng ja õppimine – tunneme huvi kõige uue vastu meie valdkonnas. Õpime oma kol­leegidelt. Väärtustame kõrgelt oma ala asjatundjaid. Peame lugu inimestest, kes oma teadmisi teistega jagavad. Hindame tahet õppida ja targemaks saada. Toetame uusi mõtteid ja ideid.

Ausus - me suhtleme ausalt ja avatult. Ausus loob aluse pikaajalistele suhetele. Oleme au­sad klientide ja koostööpartnerite vastu, öeldes, mi­da me suudame nende jaoks teha ja mida mitte. Me oleme ausad töötajate vastu, öel­des neile selgelt, mida me neile pa­ku­me ja mida me neilt ootame.

Vastutustunne – vastutame nii oma tehtud kui tegemata töö eest. Igaüks meist vas­tu­­tab asutuse, meeskonna ja iseenda eest. Vas­tutamine tähendab ka parimate la­hen­dus­­te poole püüdlemist ning õigeaegset te­gut­semist.

Kliendikesksus ja paindlikkus – lähtume kliendi vajadustest osutades teenuseid paind­­likult ja kutsealaselt piiritletult.

Positiivsus – näeme vaeva, et vaadata elule positiivsema pilguga, suuname selle poo­le ka oma kliente. Oleme teadlikud, et meie positiivsus annab jõudu ka nendele, kellega suht­­leme (kliendid, kaastöötajad, koostööpartnerid).