Pärnu Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Vastu võetud 16.02.2017 nr 4 
https://www.riigiteataja.ee/akt/406122018058

Pärnu Sotsiaalkeskus (edaspidi Keskus) on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav hoolekandeasutus. Keskus on Eakate Avahoolduskeskuse ja Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse õigusjärglane.

Keskus asub Pärnus, Keskuse postiaadress on Riia mnt 70, 80021 Pärnu

Keskus tegutseb ka aadressidel Metsa 10, Pärnu; Suur-Posti 18, Pärnu; Tiigi 2, Paikuse alev ja Ravi 2/1, Pärnu.

Keskuse tegevuse eesmärgid on:
1) isiku vajadustest lähtuvate sotsiaalteenuste osutamine eesmärgiga suurendada või säilitada isiku iseseisvat toimetulekuvõimet;
2) tõsta elanikkonna teadlikkust sotsiaalsete probleemide lahendamisel ning ennetada toimetulekuraskusi.