Pesupesemise korraldaja  on kohustatud:

1. Korraldama  pesupesemisteenust Eakate Avahoolduskeskuse koduhooldusklientidele alljärgnevalt:
  • pesupesemise tellimuste vastuvõtmine klientidelt;
  • musta pesu kokku kogumine Eakate Avahooldusklientidelt 1X nädalas;
  • pesu pesemine, kuivatamine, triikimine;
  • pestud pesu laiali vedu  klientidele 1X nädalas;
  • teenuse eest klientidelt tasu vastuvõtmine ja kassadokumentide vormistamine;
  • sularaha sisse maksmine kuludokumentide alusel Eakate Avahoolduskeskuse kassasse;
2. Täitma kehtestatud ohutusjuhendeid, töösisekorda, tööandja korraldusi. 
3. Kasutama tervisekahjustuste ja õnnetuste vältimiseks isikukaitsevahendeid.
4. Jälgima, et tema poolt töö tegemine või selle tagajärjed ei ohustaks töötaja enda või teiste elu, tervist ja keskkonda.
5. Töösuhte ajal ja pärast töösuhte lõppemist hoidma talle töö tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni.
6. Kasutama tema käsutuses olevaid masinaid, seadmeid ja töövahendeid heaperemehelikult, hoidma neid alati korras olevatena.
7. Järgima tule- ja elektriohutuse nõudeid.

Pesupesemise korraldajal  on õigus:

1. Saada töökohustuste täitmiseks õigeaegset informatsiooni ja andmeid ning tööks vajalikke vahendeid.
2. Nõuda vajadusel isikukaitsevahendite ja eririietuse olemasolu, vajalikke ja korras olevaid töövahendeid.
3. Saada asutuse võimaluse piirides vajalikku täienduskoolitust.
4. Saada puhkust puhkuseseadusega ettenähtud ulatuses ja  korras
5. Teha ettepanekuid teenuse osutamise paremaks korraldamiseks.
6. Keelduda tööst, milleks tal puuduvad teadmised ja oskused ja mille täitmine ei kuulu tema töölepingujärgsete ülesannete hulka.