Asjaajamiskord

Asjaajamiskord on normdokument, mis reglementeerib dokumenditöö korraldamist, dokumentide koostamise ja vormistamise nõudeid Pärnu Sotsiaalkeskuses (edaspidi Keskus) .
Asjaajamiskorra koostamise aluseks on:
1) Eesti Vabariigi sotsiaalhoolekande seadus
2) Pärnu Sotsiaalkeskuse põhimäärus
3) Eesti Vabariigi töölepingu seadus
4) Vabariigi Valitsuse 26.02.2001.a määrus nr 80 ”Asjaajamiskorra ühtsed alused”
5) avaliku teabe seadus
6) arhiiviseadus
7) digitaalallkirja seadus
8) isikuandmete kaitse seadus
9) märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus
10) arhiivieeskiri
Keskuse asjaajamise kord määrab kindlaks:
1) keskuse asjaajamisperioodiks on kalendriaasta (1. jaanuar – 31.detsember)
2) asjaajamise korraldamise ja vastutuse piirid
3) dokumentide koostamise, vormistamise ja allkirjastamise protseduuri;
4)dokumendiringluse dokumendi saabumisest kuni selle väljasaatmiseni või toimikusse
paigutamiseni
5) dokumentide asutusesisene teatavaks tegemise korra
6) dokumentide avalikustamise, neile juurdepääsu tagamise ja juurdepääsupiirangute
kehtestamise korra
7) dokumentide loetelu koostamise korra
8) asjaajamise üleandmise nõuded
9) dokumentidele esitatavad vorminõuded
10) keskuses kasutusel olevad dokumendiplangid, nende näidised, tellimise, hoidmise,
kasutamise ja hävitamise korra
11) keskuses kasutusel olevad pitsatid, nende näidised, tellimise, hoidmise, kasutamise ja
hävitamise korra
12) dokumentide hoidmise ja hävitamise korra.