Igapäevaelu toetamise teenus

ETTEPANEKUTE JA KAEBUSTE ESITAMISE NING LAEHENDAMISE KORD

Teenusel aidatakse kujundada inimese igapäevaelu toimetulekuoskusi ja tööoskusi ning nõustatakse tema lähedasi ja temaga koos elavaid inimesi. Teenuse eesmärk on emotsionaalse ja sotsiaalse toimetuleku toetamise abil tagada inimesele parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng.

Igapäevaelu toetamise teenusele suunatakse klient  SKA (Sotsiaalkindlustusamet) erihoolekandeteenuse saamise suunamisotsusega.

Kliendiga sõlmitakse teenuse osutamise leping kuni 5 aastaks.

Igal kliendil peab olema koostöösuhe teenuse osutajaga vähemalt 4 tundi kuus.

Pärnu linna elanikule on suunamisotsusega teenus päevakeskuses Helin tasuta. Teistest omavalitsustest klientidele esitatakse arve vastavalt kehtestatud hinnakirjale ja lähtudes päevikus fikseeritud kohalkäimise kordadest.

Alates 01.01.2023 on igapäevaelu toetamise teenus ruumikulude katmises osalemise tasu teiste kohaliku omavalitsuse elanikule 1,60 eurot päeva eest.

Pärnu Sotsiaalkeskuse päevakeskus Helin osutab igapäevaelu toetamise teenust 26 inimesele.
Päevakeskuses töötavad tegevusterapeut ja 2 tegevusjuhendajat.

Kontakt: 4425 577, helinad@sotsiaal.ee