Teenus
Sisu
Spetsialistid
Sotsiaaltöötaja
Kaardistab pere või üksikisiku sotsiaalse toimetuleku (inimest ümbritsev võrgustik, pere omavahelised suhted) ning selgitab välja, millist abi perekond võib vajada. Hindab inimese toimetulekuoskusi ja tema kõrvalabi vajadust. Tema ülesandeks on nõustada perekonda erinevate sotsiaalprobleemide lahendamisel – võimalikud sotsiaaltoetused ja nende taotlemine, info puuetega inimeste ühingute ja tugigruppide jpm osas.
Annely Ausma
Heli Kallasmaa
Tuuli-Mai Tomingas
Füsioterapeut
Hindab inimese liigutusliku sooritusvõimet ja tegevuskeskkonda (nt kool, kodu) ning soovitab tegevuskeskkonna kohandusi. Koostab ja õpetab iseseisvat toimetulekut arendavaid programme, õpetab kasutama abivahendeid ning vajadusel nõustab pereliikmeid säästvate abistamisvõtete kasutamisel. 
Ere Saarnak
Liine Siigur
 TegevusterapeutHindab inimese tegevusvõimet, eneseteenindusoskusi, liikumist ja teisi tegevusi. Hindab, kuidas oskab inimene iseseisvalt süüa ja riietuda, millised on hügieenitoimingud jm. Uurib ja hindab ka abivahendite kasutamise vajadust ning jagab sellealaseid soovitusi. Marii Mägi
Eha Lilles
 EripedagoogHindab ja arendab inimese kognitiivseid, kommunikatsiooni-, sotsiaalseid, õpi- ja muuid oskusi eripedagoogiliste võtetega. Nõustab võrgustikuliikmeid, vajadusel isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum). Õpetab ja arendab igapäevatoiminguid ja kommunikatsioonioskusi ning hindab abivahendite vajadust ja õpetab nende kasutamist, vajaduse korral võrgustikuliikmete osavõtul. Anne Tulver
Marika Prants
Logopeed Tegeleb kõne-eelse kommunikatsiooniga, verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamise või taastamisega. Hindab abivahendite vajadust, soovitab sobivat abivahendit ja õpetab seda kasutama. Nõustab isikut ja/või tema võrgustikuliikmeid kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel.  Eve Kukk
 PsühholoogNõustab isikut tema terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamisel ja lahendamisel. Hindab isiku psühholoogilisi probleeme, seisundit ja tegevusvõimet. Jõustab isikut tema potentsiaali ja valmisoleku arendamisel eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks. Nõustab ja motiveerib võrgustikuliikmeid, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel. Ulvi Nõmm
Margit Merimaa
Loovterapeut Rakendab loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ning tehnikaid isiku tegevusvõime arendamiseks tema terviseseisundist lähtuvalt psühhoteraapilisel, funktsionaalsel ja rekreatiivsel tasandil. Nõustab isikut ja tema võrgustikuliikmeid loovtegevuste rakendamiseks isiku tegevuskeskkonnas.  Triin Varkentin
 KogemusnõustajaNõustab sarnase puude, terviseolukorra, kogemuse või erivajadusega inimest, pakub emotsionaalset, sotsiaalset ja/või praktilist tuge. Ene Soidla
 ÕdeTeavitab ja nõustab iskut tervise ja enese eest hoolitsemise valdkonnas. Ta hindab isiku haigusteadlikkust, õpetab haiguse ja sümptomitega toime tulema ning juhtima riskikäitumist. Nõustab isiku lähivõrgustikku isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks. Hindab abivahendite vajadust, soovitab sobivat abivahendit ja õpetab seda kasutama. Liine Siigur