Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste kvaliteedijuhis

2013. aastal läbiviidud laiaulatuslik sotsiaalvaldkonna analüüs tõi välja vajaduse kirjeldada sotsiaalteenuste kvaliteedi ühtseid põhimõtteid. Ühtne arusaam kvaliteedist on aluseks teenuste arendamisel ja -pakkumisel, nii poliitika kujundajatele, valdkonna arendajatele, rahastajatele, teenuseosutajatele kui ka teenuse kasutajatele. Kvaliteedijuhises on kirjeldatud kõigile sotsiaalteenustele laienevaid kvaliteedipõhimõtteid, kriteeriume, võimalikke kriteeriumite täitmise näitajaid ja teenusepõhiseid kontrollmehhanisme.
Kõige olulisemad kvaliteedipõhimõtted sotsiaalteenuste korraldamisel ja pakkumisel on:
  • isikukesksus;
  • teenuse võimestav iseloom;
  • tulemustele orienteeritus;
  • vajaduspõhine lähenemine;
  • terviklik lähenemine;
  • isiku õiguste kaitse;
  • kaasamine;
  • töötaja pädevus ja eetika
  • organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kvaliteedijuhis lähtub eespool nimetatud kvaliteedipõhimõtetest, lisatud kriteeriumid avavad põhimõtte sisu ning kontrollmehhanismid võimaldavad kontrollida teenuse osutamise vastavust kvaliteedipõhimõtetele.