Täpsemad isikuandmete töötlemise tingimused on välja toodud Pärnu Sotsiaalkeskuse Isikuandmete töötlemise korras, millega saad tutvuda siin

Milliseid andmeid Pärnu Sotsiaalkeskus töötleb?

Isikuandmed jagunevad tavalisteks isikuandmeteks ja eriliiki isikuandmeteks. Pärnu Sotsiaalkeskus tugineb liigituses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele, muuhulgas artiklitele 4 ja 9. Huvi korral saad tutvuda üldmääruse tekstiga siin.

Tavalised isikuandmed on andmed, mille kaudu saab inimest tuvastada: nt inimese ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodune aadress, e-posti aadress ning telefoninumber. 

Eriliiki isikuandmed (varem delikaatsed isikuandmed) on andmed, mis väärivad erilist kaitset ja hoolt: nt terviseandmed, rassiline või etniline päritolu või majandusliku seisu näitavad andmed. 

Milliseid andmeid Pärnu Sotsiaalkeskus kasutab?

Kogume ning töötleme teenuste saajate isikuandmeid isiku identimiseks teenustele saabumisel ja osutamisel ning kontaktandmeid teenuse osas teabe edastamiseks ja vahel ka teenuse osutamiseks (nt telefoni teel nõustamised vms).

Oma töös kasutame paratamatult ka eriliigilisi isikuandmeid, seda mõne teenuste puhul juba tulenevalt seadusest, kuid vahel saame paratamatult ka nõustamistel teada tundlikku infot. Nendeks võivad olla näiteks info inimese vaimse ja füüsilise tervise kohta, sotsiaalse võrgustiku ja selle toimimise kohta, vahel ka nt usulised ja etnilised andmed. Seda kõike ikka selleks, et toetada iga inimest parimal võimalikul viisil, lähtuvalt just tema soovidest ja vajadustest.

Miks on andmeid vaja kaitsta?

Andmeid on vaja kaitsta, et kolmandad osapooled ei pääseks nendele ligi (va juhul, kui see on vajalik, et osutada teenust või vastavuses kehtivatele seadustele) ning ei saaks neid kurjalt inimese vastu ära kasutada.

Kuidas Pärnu Sotsiaalkeskus andmeid kaitseb?

Pärnu Sotsiaalkeskus töötleb kliendiandmeid nii, et isikuandmete konfidentsiaalsus, andmete turvaline kogumine, edastamine ja säilitamine oleksid tagatud kasutades selleks vajalikke turvameetmeid.

Kes pääsevad ligi Sinu andmetele?
Andmetele pääsevad ligi asutuse töötajad, kes on seotud kindla kliendiga ning teatud kolmandad osapooled, kellel on seaduse järgi andmetele ligipääsu õigus. Töötajate ja teatud kolmandate osapoolte vahel on sõlmitud konfidentsiaalsuslepingud, et tagada andmete kaitstus.
 
Kuidas on tagatud Sinu andmete kaitstus? 
Teeme kõiki mõistlikke jõupingutusi selleks, et tagada isikuandmete turvaline kogumine, edastamine ja säilitamine. Kasutusele on võetud vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmeid.
Töötajad on juhendatud, kuidas kaitsta andmeid ning klientide andmed on ligipääsetavad vaid kliendiga seotud töötajatele. Kogume ja hoiustame andmeid dokumendihaldussüsteemis Amphora, kus on kasutusel kõik seaduse järgi nõutavad andmete töötlemise turvameetmed.