Pärnu Sotsiaalkeskuse töökorralduse reeglitega määratakse asutuse:
 • üldised käitumisreeglid;
 • töö- ja puhkeaja korraldus;
 • tööaja kasutamise kord;
 • töötasu maksmise kord;
 • tööalaste korralduste andmise kord;
 • puhkuste kasutamise kord;
 • tööohutuse ja töötervishoiu üldnõuded;
 • tuleohutuse üldnõuded;

PÄRNU SOTSIAALKESKUSE TÖÖKORRALDUSE REEGLID

Töökorralduse reeglite aluseks on: 
 1. VV määrus „Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.
 2. „Töötervishoiu ja tööohutuse seadus“ (TTS).
 3. „Töölepingu seadus“ (TLS).
 4. Siseministri määrus „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning eva­kuat­sioo­ni ja tu­lekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõu­ded“.